Personal Trainingen Barendrecht | Algemene Voorwaarden
16109
page-template-default,page,page-id-16109,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: aard van de overeenkomst
U heeft een sessie overeenkomst afgesloten met de Personal Trainingen Barendrecht B.V. welke op de voorzijde van deze sessie overeenkomst met naam en adres wordt genoemd.

De aard van deze sessie overeenkomst is dat u deze Personal Trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma.

De Personal Trainer zoals op de voorzijde van deze sessie overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

U gaat derhalve een sessie overeenkomst aan met Personal Trainingen Barendrecht B.V.

Het feit dat de Personal Trainer als zelfstandige werkzaam is en derhalve zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert, brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de Personal Training moet richten tot deze Personal Trainer.

Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies.

Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken.

 

Artikel 2: aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie-en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze sessie overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Personal Trainer, van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden.

U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden.

U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd.

De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

 

Artikel 3: prijzen, betalingen
U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze Personal Training sessie overeenkomsten en of kick start sessie niet overdraagbaar of toewijsbaar is.

Betaling van de training sessies is alleen mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven die op de sessie overeenkomst zijn overeengekomen en vermeld. Door ondertekening van de sessie overeenkomst machtigt u Personal Trainingen Barendrecht B.V. voor de automatische incasso. De machtingskaart (stoplicht kaart)voor standaard Europees incasso “SEPA” is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor het inplannen van sessies van de trainingen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

U bent er mee bekend indien u andere betalings afspraken gemaakt heeft, anders vermeld dan in art. 3 alinea 2 van deze algemene voorwaarden maar vermeld staan op de sessie overeenkomst, deze uiterlijk op de sessie overeenkomst vermelde betalings datum voldaan moeten zijn en te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Personal Trainingen Barendrecht B.V.

Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt € 25.00 administratie kosten in rekening gebracht en wordt de betaling nogmaals (2 keer) aangeboden doormiddel van een herinnering.

Indien u, ook na de 2e herinnering niet aan uw betalingsverplichting heeft voldaan word u ingebreke gesteld, en bent u in verzuim. Personal Trainingen Barendrecht B.V. is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso, u bent er mee bekend dat hier incasso kosten voor in rekening gebracht worden.

U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en of kick start sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze sessie overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

Artikel 4: annuleringen of te laat komen
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt per email: info@personaltrainingenbarendrecht.nl of via het rooster van: www.personal-trainingen-barendrecht.virtuagym.com.

U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor te laat komen, gemiste, niet nagekomen of te laat afgemelde afspraken.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Trainings afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

U begrijpt dat uw training waarin u meer dan 15 minuten te laat bent of u gereserveerde afspraak niet nagekomen bent zoals beschreven in art. 4 alinea 2, deze training zal u worden aangerekend.

U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.

U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen van welke aard dan ook.

 

Artikel 5: sessie overeenkomst

U bent een sessie overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode met een aantal daarbij behorende train sessies, vermeld op de sessie overeenkomst en welke u is uitgereikt samen met de algemene voorwaarden.

De sessie overeenkomst die u bent aangegaan (duur van de overeenkomst of verlening) met bijbehorende train sessies dient volledig te worden afgemaakt binnen de gesteld termijn die op de sessie overeenkomst of verlening is vermeld.

Train sessies die niet binnen de gestelde termijn (duur van de overeenkomst of verlening) zijn afgenomen komen te vervallen en worden voor 100% bij u in rekening gebracht.

Indien de sessie overeenkomst door u wordt verlengd of automatisch word verlengd kunnen de overgebleven train sessie van de voorgaande periode worden meegenomen naar de nieuwe periode. Indien de sessie overeenkomst en of verlening niet meer word verlengd kunnen overgebleven train sessies beschreven in art. 5 alinea 3 niet meer worden opgenomen.

Indien u train sessies niet binnen de gestelde termijn, beschreven in art. 5 alinea 2 met uitzondering van art. 5 alinea 8 kunt opnemen dient u dit schriftelijk aan te vragen op het e-mail adres van Personal Trainingen Barendrecht B.V.

U bent ermee bekend indien u voortijdig de sessie overeenkomst of verlening beëindigd, 50% van de nog openstaande training sessies in rekening worden gebracht.

Beëindiging van de sessie overeenkomst in welk vorm en of rede dan ook geschiedt uitsluitend door schriftelijke opzegging. Opzegging geschied uitsluitend per e-mail (info@personaltrainingenbarendrecht.nl) of via de website (www.personaltrainingenbarendrecht.nl) andere vormen van opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Als de sessie overeenkomst en of verlening niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van lopende sessie overeenkomst of verlening per e-mail bij Personal Trainingen Barendrecht B.V. word opzegt, wordt de sessie overeenkomst automatisch verlengd voor duur en voorwaarden zoals op de lopende sessie overeenkomst of verlening is vermeld.

U bent ermee bekend dat de sessie overeenkomst voor een periode van maximaal twee maanden uitsluitend om medische redenen (verklaring verplicht) stilgezet kan worden, nadat u dit per e-mail of schriftelijk heeft aangevraagd. U blijft wel betalings verplichtend.

Indien u of Personal Trainingen Barendrecht B.V. gaat verhuizen buiten een straal van 50 km van uw woon/train adres heeft u de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Hier wordt € 25.00 administratie kosten voor in rekening gebracht.

Het gebruik van de Personal Trainingen Barendrecht B.V. PORTAAL en APP is gratis voor cliënten met een lopende sessie overeenkomst van Personal Trainingen Barendrecht B.V. voor de duur dat deze sessie overeenkomst of verlening loopt. Na beëindiging van de lopende sessie overeenkomst of verlening is het gebruik van de Personal Trainingen Barendrecht B.V. PORTAAL en APP alleen mogelijk bij het aangaan van een geldig lidmaatschap voor de duur van minimaal zes maanden. Betaling van dit lidmaatschap kan alleen via Sepa automatische incasso.

 

Artikel 6: persoonsgegevens

Personal trainingen Barendrecht B.V. verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

Personal Trainingen Barendrecht B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren en administratie. Binnen Personal Trainingen Barendrecht B.V. word een geheimhoudings plicht gehanteerd, persoons gegevens zullen dan ook niet schriftelijk of mondeling aan derde worden verstrekt.

 

 

Artikel 7: Tot slot
Door het aangaan van een sessie overeenkomst en of kick start sessie verklaart u deze Algemene Voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen. Deze algemene voorwaarden zijn met u besproken en begrepen.
De Algemene Voorwaarden van Personal Trainingen Barendrecht B.V. zijn terug te vinden op onze website en bij uw sessie overeenkomst die u is uitgereikt bij ondertekening van de overeenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de sessie overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Personal Trainingen Barendrecht B.V. en sessie overeenkomst afnemer.

 

 

 

 

Personal Trainingen Barendrecht

K.v.K. 60831278.

Mei 2016